Avainsana-arkisto: kartoitus

Commons Assemblyt kuntavaalien alla

Euroopan poliittinen vuosi 2017 näytti vielä viime vuoden vaalitulosten ja -ennusteiden perusteella levottomalta. “Jotain tarttis tehdä,” erässä Assemblyssä todettiin, mutta ajatus esimerkiksi kuntavaikuttamisesta tuntui kumman kankealta.

Eihän näin pitäisi olla. Läheisin poliittinen instituutiomme kuuluisi olla yhden puhelinsoiton päässä.

DSC_0286

Päätimme tarttua haasteeseen ja aloittaa tekemällä vaalipaneelin siten, että itsekin haluaisi varmasti siihen osallistua.

Jatka lukemista Commons Assemblyt kuntavaalien alla

Solidaarisuustalouden toimijat #1: Ehta Raha

Miten saada paikallisyhteisön resurssit paikallisen tuotannon käyttöön? Miten motivoida sijoittamaan ilman korkotuottoja, hitaasti mutta kestävästi kehittyvään toimintaan? Näihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan Osuuskunta Ehta Raha. Teksti esittelee ensimmäisen toimijan Suomen solidaarisuustaloustoimijoiden Transformap-kartalla.

bildschirmfoto-vom-2016-11-21-190927

Ehta Raha on perustettu vuonna 2012 eettisen pankkitoiminnan mahdollisuutta Suomessa selvittäneen aloitteen tuloksena. Aloitteessa todettiin, että eettiselle pankille oli tarvetta, mutta ei tarpeeksi, jotta eettinen pankki kannattaisi perustaa. Tämän vuoksi täytyy luoda enemmän pohjaa kestävälle sijoitustoiminnalle, jota Ehta Raha tekee nyt osuuskuntana Helsingistä käsin sekä hankkeissaan ympäri Suomea.

Ehta Rahan pääasialliset toimintatavat ovat kirjanpito ja talouseuvonta yleishyödyllisille organisaatioille sekä yhteisörahoitusinstrumenttien kehitys. Ehta Raha kehittää sijoitusinstrumentteja, joiden avulla ekokylä, paikallisyritys tai vastaava organisaatio voi kerätä lähipiiristään sijoituksia toimintaansa hyvin pienellä voittomarginaalilla.  Rahoituksen tarkoitus ei ole siten tuottaa voittoa osakkeenomistajalle, vaan tarjota välineitä, joilla sijoittajat ja rahoituksen saaja voivat kehittää rahoitettua toimintaa pitkäjänteisesti yhdessä eteenpäin. Vastaavia, paikallisyhteisön sitouttamiseen tähtääviä pienen marginaalin sijoitusinstrumentteja ei Suomessa ole vielä ollut käytössä.

Tähän asti luontevimmat sijoittajatahot ovat olleet yksityishenkilöitä rahoitettavien projektien lähipiiristä, koska yhden ihmisen on helppo tehdä myös riskialtis rahoituspäätös tutun hankkeen puolesta. Yrityksissä tai hallinto-organisaatioissa sijoituspäätöksen teko on puolestaan usein pitkä prosessi, jonka tulisi edistää koko yhteisön etua, eikä sijoitukselle siksi helposti löydy muuta perustelua kuin sijoituksen rahallinen tuotto.

Paikallistalouden kehittäminen törmää siten jo Aristotelesta (Sihvola 2011) pohdituttaneeseen ongelmaan siitä, miten oikeuttaa keskenään yhteismitattomien asioiden vaihto, tässä tapauksessa rahallisen sijoituksen tarjoaminen naapurin liikevaihdon aktivoitumista vastaan, joka kuitenkin elvyttää myös koko paikallistaloutta. Aikana ennen kapitalistisen markkinatalouden kehittymistä kysymys yksittäisen vaihtotapahtuman arvosta oli kuitenkin suurelta osin absurdi, sillä vaihto ja sen oikeudenmukaisuus sai merkityksensä vain osana koko yhteisön välisiä pitkäaikaisia suhteita, jatkuvuutta ja roolijakoa (Booth 1994). Tähän paikallistalouden toimijoiden keskinäisten suhteiden vahvistumiseen ja sijoitustoiminnan merkityksen mittaamiseen yhteisön tarpeiden täyttymistä monipuolisesti kuvaavilla mittareilla Ehta Rahan instrumentit pyrkivät.

Uusien rahoitusinstumenttien kehityksen lisäksi osuuskunta tekee arjen talousneuvontaa ja tarjoaa kirjanpitopalveluita. Toiminnan arvopohjalla pysyminen ei leipätyössä ole haaste, sillä Ehta Raha toimii kentällä, jossa asiakkaat jakavat jo valmiiksi osuuskunnan periaatteet. Haasteena on asiakkaiden näkökulmasta sen sijaan jopa liiankin idealististen ja siten riskialttiiden toimintaideoiden käytännön toteutus. Riskien otto kuuluu kuitenkin myös eettiseen sijoitustoimintaan, ja vain kokeilemalla voi erottaa toimivat ideat toimimattomista.

Osuuskunnan osalta alkutaipaleen haasteisiin ovat kuuluneet jäsenten vaihtuvuus ja selkeiden tehtäväkuvien muodostaminen. Pyrkimys taata aktiivien toimeentulo osuuskunnan kautta on kuitenkin sitouttanut nykyiset jäsenet toimintaan. Läpinäkyvyys pyritään takaamaan sosiokraattisten päätöksentekomenetelmien kehittämisellä sekä esimerkiksi taloudellisen raportoinnin rutiinien vakiinnuttamisella.

giving-gls-treuhand-1080x675

Mikä?
Yhteisöllistä sijoitustoimintaa ja talousneuvontaa tekevä osuuskunta
Koko
61 jäsentä, 7 aktiivia.
Tausta-ajatus:
Yhteishyvän talous: talouden tehtävä on toteuttaa yhteisiä tarpeita, ja solidaarisuuden periaate varmistaa sen, että tarpeiden toteuttaminen on mahdollisimman oikeudenmukaista.
Tärkeimmät arvot:
läpinäkyvyys, ekologinen kestävyys, taloudellinen oikeudenmukaisuus
Arvojen toteutumista eri organisaatioiden välisessä yhteistyössä tulisi tarkastella käytännön toiminnan kautta.
Suurimmat haasteet:
Uusien tuote- ja palveluideoiden riskit pärjätä erityisesti silloin, jos joutuvat kilpailemaan asiakkaista tai sijoittajista markkinatoimijoiden kanssa. Uuden organisaation rutiinien ja roolien vakiinnuttaminen.
Kehitystoiveet ja -visiot
Talouden ja rahoitusinstrumenttien kehitys, jotka perustuvat yhteisten tarpeiden oikeudenmukaiselle täyttämiselle.
LÄHTEET
Booth, William J. (2004): Moraalitalouden ideasta. Teoksessa Kauppinen Ilkka (toim.): Moraalitalous. Vastapaino, Tampere.
Sihvola, Juha (2011): Aristoteles ja antiikin talous. Teoksessa Heiskala, Risto & Virtanen, Akseli (toim.): Vanhan maailman talous ja suuri murros. Gaudeamus, Helsinki.#
Kuvien lähde osuuskunnan verkkosivut

Kutsu haastattelelemaan Suomen solidaarisuustalouden toimijoita

yhteisotaloustapaaminen

***in english below***

Solidaarisuustalouden verkosto etsii vapaaehtoisia haastattelijoita keräämään tietoa solidaarisuustalouden kartalle liittyneistä toimijoista,  ja kirjoittamaan pieniä juttuja haastattelujen pohjalta verkkosivuillemme.

Haastattelujen tarkoitus on vahvistaa itseymmärrystämme solidaarisuustaloudesta, tiivistää kartalla olevia toimijoiden yhteistyötä ja kerätä tietoa myöhempää käyttöä varten erityisesti siitä, minkälaisissa poliittissa prosesseissa verkosto voisi olla avuksi.

Haastatteluja sekä kartalle kutsumista varten on olemassa valmiit listat yhteydenottoa varten sekä haastattelukysymykset. Kysymyksiä saa soveltaa ja kommentoida omien tarpeiden mukaan. Lisäksi jos tiedät toimijoita, jotka kartalle sopisivat mutta eivät siellä vielä ole, voit mieluusti välittää alkukartoituskutsua eteenpäin.

Kartalla olevat toimijat ja lista yhteydenottoja varten:
Alkukartoituskysely, täytettävä ennen kartalle liittymistä
Haastattelykysymykset kartalla jo oleville toimijoille
Kartoituksen ja verkoston esittely

Kysymyksiä? Voit olla yhteydessä
Sunnaan: sunna@imwandel.net
Lauraan:  laura.kumpuniemi@gmail.com
Rubyyn: rubyvdwekken@gmail.com

___

Invitation to interview solidarity economy actors in Finland:

Attention everyone, who likes writing, journalism and bringing out and critical reflection of new ideas for societal transformation. Solidarity Economy Network Finland is looking for voluntary interviewers to gather information on the actors who have joined on the map of solidarity economies in Finland and to write small stories on the basis of the interviews.

The meaning of the interviews is to strengthen our self-understanding of solidarity economies, support the cooperation of the actors on the map and gather information for a later use especially concerning the political processes, that the network could support.

To conduct the interviews we have listed the organisations, and you may choose the ones you want to contact to do an interview. The questions are ready to use as well but they can be also edited and commented depending on your needs. In addition if you know actors who would be suitable for the map but aren’t there yet, please feel free to forward the link of the pre-survey to your contacts.

The actors on the map and the list for contacting
Pre-survey to be filled before joining on the map (so far only in Finnish)
Interview questions for actors already on the map
Introduction of the mapping and the network

Questions? You may contact:
Sunna: sunna.kovanen@gmail.com
Laura:  laura.kumpuniemi@gmail.com
Ruby: rubyvdwekken@gmail.com

Solidaarisuustalouksien kartta

soltalkartta iso

 

Kartta on kätevä tapa esittää solidaarisuustalouden toimijat. Solidaarisuustalousverkosto aloittaa jäsentensä paikantamisen OpenSourceStreetmapilla osana kansainvälistä Transformap-kartoitusta

Solidaarisuustalouden karttoja on monenlaisia. Yhteistä niille on talouden asiantuntijuuden ottaminen haltuun solidaarisuustalouden toimijoita kartoittamalla.

Toisaalta kartoituksessa on kyse talouden toimijoiden saattamisesta yhteen ja heidän palveluidensa saavutettavuuden parantamisesta. Tämän takia rakennamme verkkopohjaista kartoitustyökalua, jonka avulla kuka tahansa voi nopeasti löytää solidaarisuustalouden arvoihin sitoutuneet liiketoiminnan harjoittajat.

Tietoa kerätään OpenStreetMapiin, jota voidaan luonnehtia karttojen Wikipediaksi.  Tulosten pohjalta kootaan helppokäyttöistä nettikarttaa osaksi maailmanlaajuista TransforMap-kartoitusta. Tiedot ovat hyödynnettävissä erilaisiin karttasovelluksiin ja Suomessa kartoitetut toimijat tulevat näin suoraan osaksi maailmanlaajuista verkostoa. Kartoituksen on tarkoitus helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja mahdollistaa hyvien toimintatapojen laajentamisen. Prosessi käynnistyi Sosiaalifoorumissa Helsingissä vuonna 2015 ja jatkuu nyt eteenpäin!

Lue lisää solidaarisuustaloudesta sivulta Mikä on solidaarisuustalous?